background image

Stavová ikona ASUS
Stavová ikona ASUS vám umožňuje jednoducho skontrolovať a prezerať stav nasledujúcich
prvkov zariadenia: centrály procesor, USB, jas LCD, výkon batérie, pamäťovú kapacitu pamäte,
karty MiniSD a zariadenia.
Aby ste skontrolovali stav týchto prvkov, poklepte na stavovú ikonu ASUS
na obrazovke
pre dnešok.
CPU (Centrálny procesor): Umožňuje
vám nastaviť režim centrálneho procesora.
Nastavením na Automatic Mode
(automatický režim) dôjde k automatickej
zmene rýchlosti centrálneho procesora,
a to na základe zaťaženia centrálneho
procesora.
USB : Umožňuje vám nastaviť režim
pripojenia pomocou USB.
Jas : Poklepaním nastavíte jas LCD pre
napájanie pomocou batérie alebo pre
externé napájanie.
Napájanie : Zobrazuje zostávajúci výkon
batérie a umožňuje vám nastaviť pokročilé
funkcie pre úsporu energie.
Pamäť : Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú
a zostávajúcu dostupnú pamäť.
Pamäť pamäťovej karty : Zobrazuje celkovú,
aktuálne využitú a zostávajúcu pamäť.
Karta MiniSD : Poklepaním zobrazíte obsah
nainštalovanej miniSD karty.( Zobrazí sa
jedine v prípade, ak je MiniSD karta vložená
v zariadení)
Settings (Nastavenia) : Umožňujú vám
zvoliť položky, ktoré sa budú zobrazovať v
rámci tohto vybiehajúceho okna pre stav
zariadenia ASUS.