background image
1
Používanie nástroja GPRS
Nástroj GPRS vám umožňuje pohodlne si zvoliť a pripojiť sa k svojmu poskytovateľovi GRPS
služby.
1. Poklepte na Start (Štart) > Settings
(Nastavenia) > Connections
(Pripojenia) následne poklepte na
ikonu Network Setting (Nastavenie
siete).
Taktiež môžete poklepať na
na
stavovej lište a následne poklepať
na Settings (Nastavenia) v rámci
vybiehajúceho popisu.
2. V rámci obrazovky Network Setting
(Nastavenie siete) zvoľte v zozname
svojho poskytovateľa služby GPRS.
POZNÁMKA:
• Operátory sa v rámci regiónov líšia.
• GPRS a USB spojenia nemožno využívať
súčasne.