background image
1
Náhlavová stereo súprava
P535 podporuje profil A2DP (Pokročilý profil šírenia zvuku), ktorý sa využíva v prípade
náhlavových stereo súprav s podporou Bluetooth. Presvedčte sa, že vaša náhlavová stereo
súprava taktiež podporuje profil A2DP.
2. V rámci obrazovky pre Bluetooth Manager (Správca
Bluetooth) poklepte na New (Nový) a následne zvoľte High
Quality Audio Setup (Nastavenie zvuku vysokej kvality).
3. Presvedčte sa, že vaša náhlavová stereo súprava je v režime
párovania a pripravená prijímať požiadavky na pripojenie;
následne poklepte na Next (Nasledujúci).
4. Napíšte názov vašej náhlavovej stereo súpravy a následne
poklepte na Next (Nasledujúci).
• Ak si želáte vytvoriť ikonu, poklepte na políčko Create a
shortcut for this connection (Pre toto pripojenie vytvoriť
ikonu) a následne zadajte názov pripojenia.
• Ak si želáte využívať bezpečné pripojenia, poklepte na políčko
Use a secure, encrypted connection (Používať bezpečné,
zašifrované pripojenie).
5. Aktiváciu spojenia vykonáte poklepaním na Finish (Dokončiť) .
1. Poklepte na
na obrazovke pre dnešok a následne v rámci menu ikony poklepte na
Bluetooth Manager (Správca Bluetooth).
DÔLEŽITÉ:
Aby ste mohli prijímať telefonický hovor pomocou svojej náhlavovej stereo súpravy,
presvedčte sa, že máte súčasne mono aj stereo pripojenie.
POZNÁMKA:
Aby ste mohli používať hlasového príkazcu počas používania náhlavovej súpravy,
stlačte tlačidlo pre prijatie hovor* a následne postupujte podľa pokynov. (*Tlačidlo
pre prijatie hovoru nemusí byť podporované inými modelmi náhlavových súprav.)