background image
1
Používanie náhlavovej súpravy s podporou Bluetooth
Nastavenie mono náhlavovej súpravy
Bluetooth môžete zapnúť alebo vypnúť aj z obrazovky pre dnešok. Za tým účelom:
1. Nájdite ikonu
Bluetooth pri pravom spodnom okraji obrazovky pre dnešok.
2. Poklepte na menu ikony a následne poklepte na Turn Bluetooth ON (Zapnúť Bluetooth).
Ikona Bluetooth sa zmení na
v prípade zapnutia Bluetooth.
1. Presvedčte sa, že Bluetooth je na vašom zariadení aktívne.
2. Poklepte na
na obrazovke pre dnešok a následne v
rámci menu ikony poklepte na Bluetooth Manager (Správca
Bluetooth).
3. Na obrazovke Bluetooth Manager (Správca Bluetooth)
poklepte na New (Nový) .
4. V rámci sprievodcu pripojením poklepte na nastavenie pre
Hands-free/Headset (Hands-free/Náhlavová súprava) a
následne poklepte na Next (Nasledujúci).
5. Presvedčte sa, že vaša náhlavová súprava je v režime
párovania a pripravená prijímať požiadavky na pripojenie;
následne poklepte na Next (Nasledujúci).
6. Napíšte názov vašej náhlavovej súpravy s podporou Bluetooth
a poklepte na Next (Nasledujúci).
POZNÁMKA:
Ak dôjde k zlyhaniu spojenia medzi Bluetooth a náhlavovou súpravou, stlačte ikonu zariadenia a následne
zvoľte “Re-connection (Opätovné pripojenie)”; nie je potrebné vykonať opätovné párovanie zariadení.
7. V prípade zadania hesla zadajte alfanumerický kód vašej náhlavovej súpravy a
následne poklepte na OK. Nájdete ho v dokumentácii dodávanej s náhlavovou
súpravou.
8. Poklepte na Finish (Dokončiť). Teraz ste pripravení na používanie náhlavovej súpravy.
POZNÁMKA:
Pokyny pre nastavenie zariadenia Bluetooth uvedené v tejto časti môžu byť iné ako pokyny pre iné Bluetooth zariadenia.
Ak sa pokyny v tomto návode odlišujú od dokumentácie dodávanej so zariadením s podporou Bluetooth, postupujte podľa
dokumentácie dodávanej so zariadením.