background image
1
Nastavenie dátumu a času
Obrazovku pre spustenie dátumu a času môžete spustiť
priamo z obrazovky pre dnešok.
Oprava dátumu a času:
1. Poklepte na
ikonu hodiny na obrazovke pre
dnešok.
2. Zvoľte správne časové pásmo a zmeňte dátum alebo
čas.
POZNÁMKA:
Počas synchronizácie dôjde k aktualizácii dátumu a
času vášho zariadenia s dátumom a časom nastaveným
na vašom počítači.
Nastavenie profilu
Zmena profilu zariadenia:
1. Poklepte na Start (Štart) > Settings
(Nastavenia) > Personal (Osobné)
následne poklepte na ikonu Profile
(Profil).
2. prispôsobte nastavenia pre zvuk a
upozornenia.