background image
1
Vzhľad svojho zariadenia môžete prispôsobiť podľa vami požadovaných nastavení.
Prispôsobenie menu Start (Štart)
Prispôsobenie menu Start (Štart):
1. Poklepte na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) >
Personal (Osobné) .
2. Poklepte na ikonu Menus (Menu) .
3. Zaškrtnite položky, ktorých zobrazenie v rámci menu si
želáte.
4. Po dokončení poklepte
.
zadanie informácií o majiteľovi
Aktualizácia informácií o majiteľovi:
1. Poklepte na Start (Štart) > Settings (Nastavenie)
> Personal (Osobné) a následne poklepte na ikonu
Owner Information (Informácie o majiteľovi) alebo
poklepte na
ikonu na obrazovke pre dnešok.
2. Informácie napíšte.
3. Po dokončení poklepte
.
Personalizácia zariadenia
Poklepaním nastavíte informácie o
majiteľovi.
POZNÁMKA: Je možné celkom zaškrtnúť 7 položiek.