background image
10
Posielanie správ
Vaše zariadenie vám umožňuje odosielanie a prijímanie e-mailov, SMS, MMS, ako aj MSN
správ v prípade pripojenia do siete. Ďalej je popísané napísanie a odoslanie správy.
Napísanie a odoslanie správy
1. Poklepte na Start (Štart) a následne na Messaging
(Správy).
2. Poklepte na Menu > Go To (Prejsť na) a následne
zvoľte účet:
• Textové správy
• Outlook E-mail
• MMS
3. Poklepte na New (Nová).
4. Pomocou tlačidiel zadajte e-mailovú adresu alebo
telefónne číslo jedného/viacerých príjemcov a ako
oddeľovač použite bodkočiarku. Pre otvorenie
zoznamu kontaktov poklepte na Menu > Add
Recipient (Pridať príjemcu).
5. Napíšte svoju správu.
Správy