background image
Uwagi
93
Lista deklaracji prawnych
Prohibition of co-location
Urządzenia tego nie można kolokować lub używać razem z nim innej anteny lub nadajnika
15.105 Wymagania FCC (Federal Communications Commission [Federalna Komisja d/s
Komunikacji]), Część 15
Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią
15 Zasad FCC. Powyższe ograniczenia stworzono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku
instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności
radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to
powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając odbiornik
telewizyjny i radiowy, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń w następujący sposób:
-
Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
-
Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
-
Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu zasilania niż
odbiornik.
-
W celu uzyskania pomocy, należy skonsultować się z dostawcą lub doświadczonym
technikiem RTV.
Informacje prawne / Wyłączenia
Instalacja i używanie tego urządzenia sieci bezprzewodowej LAN podlega ścisłemu przestrzeganiu
instrukcji znajdujących się w dokumentacji użytkownika dostarczonej z produktem. Jakiekolwiek zmiany lub
modyfikacje (dotyczy także anten) urządzenia niewyrażone dokładnie przez producenta, mogą pozbawić
użytkownika prawa do używania tego urządzenia. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek zakłócenia radia
lub telewizji spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego urządzenia lub używaniem zamiennych
kabli przyłączeniowych i sprzętu innego niż określony przez producenta. Odpowiedzialność za naprawienie
jakichkolwiek zakłóceń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, stosowaniem zamienników lub
dodatków, spoczywa po stronie użytkownika. Producent i autoryzowani sprzedawcy lub dystrybutorzy nie
będą odpowiadać za jakiekolwiek szkody lub naruszenia praw, spowodowane niestosowaniem się do tych
zaleceń.
OSTRZEŻENIE: Aby zachować zgodność z zaleceniami FCC dotyczącymi ekspozycji RF, sprzęt ten należy
zainstalować i obsługiwać zachowując odległość minimum 20cm pomiędzy źródłem promieniowania a ciałem
użytkownika. Należy stosować dostarczoną antenę. Nieautoryzowane anteny, modyfikacje lub dodatki, mogą
uszkodzić nadajnik i naruszyć regulacje FCC.
Oświadczenie MPE (Informacje dotyczące bezpieczeństwa)
Urządzenie to zawiera nadajnik o niskiej mocy. Przy transmisji urządzenie to wysyła sygnał RF (Radio
Frequency [Częstotliwość radiowa]).
15.21
OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje niewyrażone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną
za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
Ostrzega się, że jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje bez wyraźnego zezwolenia
w tym podręczniku, mogą pozbawić anulować autoryzację użytkownika do
używania tego urządzenia.