background image
92
Dodatek
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa
Zgodnie z wymaganiami standardu UL1459 dotyczącego sprzętu telekomunikacyjnego (telefon), urządzenie
to powinno być połączone elektrycznie z siecią telekomunikacyjną, wykorzystującą napięcie do uziemienia,
nie przekraczające wartości szczytowej 200V, szczyt-do-szczyt 300V oraz rms 105V, oraz zainstalowane i
używane zgodnie z National Electrical Code (Narodowe przepisy elektryczne) (NFPA 70).
Podczas używania komputera Pocket PC, należy zawsze stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa w
celu zredukowania niebezpieczeństwa pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi
zasadami:
Nie należy używać tego komputera Pocket PC w pobliżu wody, na przykład w okolicy wanien, umywalek,
zlewów kuchennych lub misek z praniem, na wilgotnym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.
NienależyużywaćtegokomputeraPocketPCpodczasburzyzwyładowaniami.Istniejewtedyzagrożenie
porażenia prądem w wyniku wyładowania atmosferycznego.
Nie należy używać tego komputera Pocket PC w pobliżu wycieków gazu.
Zgodnie ze standardem UL 1642, wymagane jest używanie jako źródeł energii produktów, podstawowej (nie
ładowanej) i dodatkowej (ładowanej) baterii litowej. Baterie te zawierają lit metaliczny stop litu albo lit jonowy i
mogą zawierać jedną lub więcej cel elektrochemicznych połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo
i równolegle, które konwertują energię chemiczną do energii elektrycznej w wyniku nieodwracalnych lub
odwracalnych reakcji chemicznych.
Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera Pocket PC do ognia ponieważ grozi to wybuchem.
Należy sprawdzić lokalne przepisy pod kątem specjalnych instrukcji dotyczących usuwania baterii w
celu zmniejszenia niebezpieczeństwa obrażeń osób z powodu pożaru lub wybuchu.
Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń w celu zmniejszenia
niebezpieczeństwa obrażeń osób z powodu pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie
certyfikowane przez ULadaptery zasilania lub baterie, dostarczone przez producenta lub autoryzowanych
sprzedawców.
Replaceable batteries
Dostarczenie urządzenia z wymienialną baterią, przy jej wymianie na baterię nieprawidłowego typu, może
spowodować wybuch (np. na niektóre baterie litowe), w związku z tym należy przestrzegać następujących
zasad:
– jeśli bateria jest umieszczana w OBSZARZE DOSTĘPU OPERATORA, miejsce to powinno być
wskazane oznaczeniem w pobliżu baterii lub oświadczeniem w instrukcji działania i serwisowania;
– jeśli bateria jest umieszczana w innych miejscach urządzenia, miejsce to powinno być wskazane
oznaczeniem w pobliżu baterii lub oświadczeniem w instrukcji serwisowania.
Oznaczenie lub oświadczenie powinno zawierać następujący lub podobny tekst:
OSTRZEZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI BATERII PO WYMIANIE
NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU.
ZUŻYTE BATERIE NALEŻY USUWAĆ ZGODNIE
Zgodność jest sprawdzana poprzez kontrolę.
Dostęp operatora z użyciem narzędzia
Jeśli uzyskanie dostępu do OBSZARU DOSTĘPU OPERATORAwymaga użycia NARZĘDZIA, wszystkie inne
wnęki w tym obszarze, zawierające niebezpieczne elementy powinny być niedostępne dla OPERATORA,
przy użyciu tego samego NARZEDZIAlub wnęki te powinny być oznaczone w celu ostrzeżenia OPERATORA
przed dostępem.
Akceptowalne oznaczenia dotyczące niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym określa standard
(ISO 3864, Nr 5036)
Sprzęt do miejsc z ograniczonym dostępem
Sprzęt przeznaczony wyłącznie do instalacji w MIEJSCU Z OGRANICZONYM DOSTĘPEM, powinien być
wskazany odpowiednim oświadczeniem w instrukcji instalacji.