background image
88
Rozdział 9
Wi-Fi Manager (Menedżer Wi-Fi)
Wi-Fi Manager (Menedżer Wi-Fi) pokazuje stan połączenia i informacje dotyczące
sieci bezprzewodowej i umożliwia ręczne skanowanie obszaru w celu wyszukania
dostępnych sieci bezprzewodowych.
To open Wi-Fi Manager:
• Stuknij
> WLAN Setting (Ustawienie WLAN). Lub,
• Stuknij > Settings (Ustawienia) > zakładkę Connections (Połączenia) > Wi-Fi
Manager (Menedżer Wi-Fi).
Wi-Fi Manager (Menedżer Wi-Fi) zawiera cztery zakładki:
Wi-Fi Status (Stan Wi-Fi)
Ta zakładka wskazuje, czy sieć Wi-Fi jest aktualnie podłączona i pokazuje informacje
o połączeniu bezprzewodowym. W szczególności wyświetlane są następujące
informacje:
Status (Stan) – pokazuje stan połączenia Wi-Fi.
• Connected (Podłączone)
stacja jest skojarzona z jednym urządzeniem
bezprzewodowej sieci LAN. Ten stan także
wskazuje adres MAC urządzenia.
• Disconnected (Odłączone) poprzednie łącze nadal istnieje, ale nie zostały
odebrane żadne sygnały ostrzegawcze.
Połączenie z adapterem zostało zakończone.
ESSID – pokazuje identyfikator usługi ESSID (Extended Service Set Indenfier
[Identyfikator ustawienia rozszerzonej usługi]), do której podłączone jest
urządzenie bezprzewodowe. Tekst w tym polu jest zwykle nieczytelnym ciągiem
alfanumerycznym.
BSSID - pokazuje BSSID (Basic Service Set ID [ID ustawienia podstawowej usługi]),
do której podłączone jest urządzenie bezprzewodowe. W trybie ESS, adres ten jest
adresem MAC punktu dostępowego, do którego podłączone jest urządzenie.
BSS Mode (Tryb BSS) – sygnalizuje, czy urządzenie jest podłączone do punktu
dostępowego (Infrastructure mode [tryb Infrastruktura]) lub do innego urządzenia
bezprzewodowego (tryb Ad-hoc).
Channel (Kanał) – pokazuje kanał używany przez urządzenie bezprzewodowe.
Data Rate (Szybkość danych) – pokazuje szybkość transmisji.
IP Address (Adres IP) – pokazuje adres IP urządzenia bezprzewodowego.
Signal Strength – pokazuje poziom siły sygnału pomiędzy urządzeniem Wi-Fi, a
punktem dostępowym (lub innym urządzeniem bezprzewodowym), do którego jest
aktualnie podłączone.