background image
Wi-Fi®
87
• Stuknięcie
>Settings (Ustawienia) > zakładki Connections (Połączenia) >
Network Cards (Karty sieciowe).
2. W zakładce Wireless (Sieć bezprzewodowa) ekranu Configure Wireless Networks
(Konfiguracja sieci bezprzewodowych), stuknij Add New (Dodaj nową).
3. W zakładce General (Ogólne) ekranu Configure Wireless Network (Konfiguracja
siecibezprzewodowych),wprowadźNetworkname(Nazwęsieci)poprzezużycie
panelu wejścia.
Następnie zdecyduj, czy sieć bezprzewodowa ma być podłączana doThe Internet
(Internet) czy do sieci Work (Robocza).
Aby połączyć z innym urządzeniem sieci bezprzewodowej (trybAd-hoc), wybierz
opcję, This is a device-to-device (ad-hoc) connection (To jest połączenie
urządzenie-do-urządzenia (ad-hoc)). W innym przypadku, stuknij zakładkę
Network Key (Klucz sieciowy), aby skonfigurować ustawienia zabezpieczenia
bezprzewodowej sieci LAN.
4. W zakładce Network Key (Klucz sieciowy), wybierz Authentication
(Uwierzytelnianie) i ustawienia Data Encryption (szyfrowanie danych)
dodawanej sieci bezprzewodowej LAN.
UWAGA
Dowiedz się o ustawieniach zabezpieczenia sieci od
administratora sieci.
5. Stuknij zakładkę 802.1x w celu skonfigurowania innych zabezpieczeń sieci.
6. Stuknij OK, aby dodać sieć bezprzewodową.
Nowa sieć bezprzewodowa zostanie następnie dodana do listy w zakładce
Wireless (Bezprzewodowa).
7. Stuknij i przytrzymaj piórko na nowej sieci bezprzewodowej w obrębie listy,
a następnie stuknij Connect (Połącz) w menu podręcznym, aby podłączyć
urządzenie do tej sieci.