background image
86
Rozdział 9
Aby skonfigurować adapter sieciowy:
1. Stuknij zakładkę Network Adapters (Adaptery sieciowe).
2. Wykonaj wymagane zmiany dostępnych adapterów na liście.
3. Stuknij OK po zakończeniu.
4. Po zmianie ustawień adaptera sieciowego, zostanie wyświetlony komunikat z
instrukcją usunięcia, następnie, aby zmiany przyniosły efekt należy ponownie
zainstalować kartę sieciową. Stuknij OK, aby zamknąć okno.
Konfiguracja sieci bezprzewodowych
Aby skonfigurować sieć bezprzewodową:
1. Po wybraniu sieci bezprzewodowej do podłączenia urządzenia, stuknij Settings
(Ustawienia).
Zostanie wyświetlony ekran Settings (Ustawienia).
2. Stuknij Network Cards (Karty sieciowe) > zakładkę Wireless
(Bezprzewodowe).
3. Na ekranie Configure Wireless Networks (Skonfiguruj sieci bezprzewodowe),
stuknij dostępną bezprzewodową sieć LAN, a następnie, w razie potrzeby,
przeprowadź wymagane zmiany.
JeślibezprzewodowasiećLANzktórąmanastąpićpołączenieniejestwymieniona
na liście, stuknij Add New... (Dodaj nową...). Sprawdź informacje w następnych
sekcjach dotyczące dodawania nowych bezprzewodowych sieci LAN.
4. Stuknij OK po zakończeniu.
Dodawanie sieci bezprzewodowej
Jeśli urządzenie nie wykryje automatycznie sieci bezprzewodowej z którą ma nastąpić
połączenie, można dodać sieć bezprzewodową o znanych ustawieniach. Zapytaj
administratora sieci, o ustawienia sieci bezprzewodowej.
Aby dodać sieć bezprzewodową:
1. Otwórz okno Configure Wireless Networks (Konfiguruj sieci bezprzewodowe)
poprzez:
• Stuknięcie Settings (Ustawienia) w wyróżnionej części Multiple Networks
Detected (Wykryto wiele sieci).
LUB