background image
Bluetooth®
81
Aby pobrać plik ze zdalnego urządzenia:
1. Wybierz folder zawierający plik.
2. Stuknij plik do pobrania lub do kopiowania.
3. Z menu File (Plik), stuknij Get (Pobierz).
LUB
Stuknij i przytrzymaj wymagany plik i wybierz Get (Pobierz) z menu
podręcznego.
Plik jest kopiowany do lokalnego foldera wymienionego w polu Local Folder
(Lokalny folder) w dolnej części ekranu.
Aby usunąć plik ze zdalnego urządzenia:
1. Stuknij plik do usunięcia.
2. Z menu File (Plik), stuknij Delete (Usuń).
3. Stuknij OK w oknie dialogowym potwierdzania.
LUB
Stuknij i przytrzymaj wymagany plik i wybierz Delete (Usuń) z menu
podręcznego
Aby ustawić lokalny folder dla przychodzących plików:
1. Z menu Tools (Narzędzia), stuknij Set Local Folder (Ustaw lokalny folder).
2. Użyj menu podręcznego w górnej części ekranu, aby przejść do wymaganego
foldera.
3. Stuknij OK, aby powrócić do głównego ekranu Bluetooth File Explorer
(Eksplorator plików Bluetooth). Wyświetlone pole Local Folder (Lokalny folder),
jest aktualizowane w celu pokazania zawartości nowego, wybranego foldera.
UWAGA
Informacje w Local Folder (Lokalny folder) są skojarzone z
aktualnie otwartym skrótem i zapisywane w aktywnym profilem.
Można oddzielnie skonfigurować Local Folder (Lokalny folder)
dla każdego skrótu połączenia.
Aby odświeżyć listę wyświetlanych plików i folderów w zdalnym urządzeniu, wystarczy
stuknąć Refresh (Odśwież) z menu Tools (Narzędzia).