background image
Bluetooth®
79
Połączenie telefoniczne z siecią
Funkcja Dial-up Networking (Połączenie telefoniczne z siecią), umożliwia połączenie
komputera Pocket PC z innym urządzeniem z włączonym Bluetooth poprzez linię
telefoniczną. Po połączeniu, na komputerze Pocket PC można przeglądać Internet,
sprawdzać/czytać pocztę e-mail, itd.
Urządzenie Bluetooth dostarczające usługę Dial-up Networking (Połączenie
telefoniczne z siecią) do komputera Pocket PC, powinno mieć dostęp do systemu
telefonicznego, do linii stałej lub do połączenia komórkowego i zdolność do połączenia
zwrotnego. Urządzeniem tym może być telefon komórkowy z obsługą Bluetooth,
komputer typu desktop z włączoną obsługą Bluetooth podłączony do systemu
telefonicznego lub modem Bluetooth.
Aby ustawić Dial-up Networking (Połączenie telefoniczne z
siecią):
1 Stuknij > Bluetooth Manager (Menedżer Bluetooth).
2 Utwórz połączenie z urządzeniem, które zapewnia dostęp poprzez linię
telefoniczną.
Patrz, część “Kreator połączenia Bluetooth”.
3 Na ekranie My Shortcuts (Moje skróty), stuknij i przytrzymaj nowo utworzone
połączenie, a następnie wybierz Connect (Połącz) z menu podręcznego.
4 Na pierwszym ekranie połączenia Bluetooth, stuknij dwukrotnie New Connection...
(Nowe połączenie...)
5 Na drugim ekranie połączenia Bluetooth, wprowadź nazwę połączenia, numer
telefoniczny dial-up i inne wymagane informacje. Następnie kliknij OK.
Eksplorator plików Bluetooth
Bluetooth File Explorer (Eksplorator plików Bluetooth) jest wyświetlany automatycznie
po ustanowieniu połączenia w celu wykonania transferu plików. Funkcja ta umożliwia
wykonanie następujących czynności:
• Nawigacja po strukturze katalogów zdalnego urządzenia.
• Podgląd plików i folderów w zdalnym urządzeniu.
• Tworzenie nowych folderów w zdalnym urządzeniu.
• Wysyłanie, kopiowanie lub pobieranie plików ze zdalnego urządzenia.
• Usuwanie plików ze zdalnego urządzenia.
UWAGA
Operacje plikowe w zdalnym urządzeniu, są ograniczone do
skonfigurowanego katalogu głównego i podkatalogów FTP
zdalnego uradzenia.