background image
78
Rozdział 8
Wymiana wizytówek
Funkcja Business Card Exchange (Wymiana wizytówek), umożliwia wysyłanie lub
odbieranie wizytówek do lub od zdalnego urządzenia lub wymianę wizytówek z
wieloma zdalnymi urządzeniami.
Aby uzyskać dostęp do funkcji Business
Card Exchange (Wymiana wizytówek):
1. Stuknij Menu (Menu) > Business Card Exchange
(Wymiana wizytówek) z paska Menu (Menu).
2. Wybierz akcję do wykonania.
UWAGA
Na tym ekranie, stuknij połączenie
Select the business card
(Wybierzwizytówkę),abyprzejść
do ustawień Information Exchange
(Informacje o wymianie).
Usługi zdalnego urządzenia
Bezprzewodowy port szeregowy
Używanie szeregowego portu Bluetooth to ekwiwalent korzystania z fizycznego
połączenia kablem szeregowym pomiędzy dwoma urządzeniami. Tak jak przy
połączeniu fizycznym, konieczne jest skonfigurowanie aplikacji, które będzie
wykorzystywać port szeregowy.
Aby skonfigurować port szeregowy Bluetooth:
1. Stuknij > Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)> zakładkę Services
(Usługi).
2. Z listy Services (Usługi), wybierz Serial Port (Port szeregowy).
3. Stuknij Advanced(Zaawansowane).Zanotuj przydzielonyportCOMwyjścia(port
8) i skonfiguruj aplikację, która będzie wykorzystywać port szeregowy Bluetooth,
aby wysyłać dane do tego portu.data to this port
.
UWAGA
Sprawdź dokumentację aplikacji w celu uzyskania dalszych
informacji o konfigurowaniu portu wyjścia COM.
4. Na ekranie Bluetooth Manager’s My Shortcuts (Moje skróty menedżera Bluetooth),
otwórz połączenie Bluetooth Serial Port (Szeregowy port Bluetooth) do zdalnego
urządzenia.
5. Wyślij/odbierz dane z aplikacji.