background image
Bluetooth®
77
Kreator połączenia Bluetooth
Bluetooth Connection Wizard (Kreator połączenia Bluetooth) pomaga w
ustawieniu zdalnych urządzeń Bluetooth.
Aby uruchomić Bluetooth Connection Wizard: (Kreator połączeń
Bluetooth)
1 StuknijNew(Nowe)zpaskaBluetoothManager
Menu (Menu menedżera Bluetooth). Zostanie
wyświetlony ekran Bluetooth Connection
Wizard (Kreator połączenia Bluetooth).
2 Wybierz typ połączenia do ustawienia. Stuknij
Next (Dalej).
3 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić
połączenie.
UWAGA Dalsze informacje dotyczące
Bluetooth, znajdują się w pomocy
online urządzenia.
Bluetooth Manager (Menedżer
Bluetooth)
Menedżer Bluetooth, umożliwia wstępną konfigurację, zarządzanie i używanie różnych
typów połączeń Bluetooth w celu połączenia ze zdalnymi urządzeniami.
Aby otworzyć Bluetooth Manager (Menedżer Bluetooth):
• Stuknij > Bluetooth Manager (Menedżer Bluetooth)
Bluetooth Manager (Menedżer Bluetooth) zawiera dwie zakładki:
• My Shortcuts (Moje skróty) – wyświetla listę wstępnie skonfigurowanych połączeń,
jeśli są dostępne. Stuknij New (Nowe), aby utworzyć nowe połączenie z innymi
urządzeniami poprzez Bluetooth. Stuknij i przytrzymaj ikonę połączenia, aby
otworzyć menu podręczne zawierające opcje połączenia z urządzeniami, odłączania,
sprawdzania stanu połączenia i inne.
• Active Connections (Aktywne połączenia)- wyświetla listę aktywnych połączeń
przychodzących i wychodzących. Stuknij New (Nowe), aby utworzyć nowe
połączenie. Stuknij i przytrzymaj ikonę połączenia, aby otworzyć menu podręczne,
zawierające opcje odłączania od urządzeń i sprawdzania stanu połączenia.