background image
Bluetooth®
75
Ustawienia Bluetooth
Aby skonfigurować ustawienia Bluetooth:
1. Stuknij
> Bluetooth Settings
(Ustawienia Bluetooth).
2. Stuknij jedną z zakładek w dolnej części
ekranuSettings(ustawienia),abyuzyskać
dostęp i modyfikować różne ustawienia.
General (Ogólne)
Umożliwia:
• Wybranie lub utworzenie profilu
użytkownika.
• Sprawdzenie stanu Bluetooth (ON/OFF
[WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE]).
• Stuknij Bluetooth ON (WŁĄCZONE) lub
OFF (WYŁĄCZONE).
• StuknijłączeprogramuBluetoothManager
(Menedżer Bluetooth).
Accessibility (Dostępność)
Umożliwia:
• Określenie nazwy, która identyfikuje
komputer Pocket PC jako urządzenie
Bluetooth.
• Sprawdzenie BDA (Bluetooth Device
Address [Adres urządzenia Bluetooth]).
• Określenie, czy zezwolić na połączenie
z komputerem Pocket PC wszystkim
urządzeniom Bluetooth lub tylko
sparowanym urządzeniom.
• Określenie, czy pozwolić zdalnym
urządzeniom na wykrywanie urządzenia.