background image
74
Rozdział 8
Używanie Bluetooth
Ikona Bluetooth znajduje się w dolny, prawym rogu
ekranu Today (Dzisiaj).
PowłączeniuBluetooth(pozycjaON[WŁĄCZONE]),
ikona świeci się na niebiesko ,a dioda LED
Bluetooth miga światłem niebieskim.
Po wyłączeniu Bluetooth (pozycja OFF
[WYŁĄCZONE]), ikona jest szara, a w jej dolnym,
prawym rogu .wyświetlany jest czerwony znak
X.
Stuknięcie ikony powoduje wyświetlenie menu,
które umożliwia:
• Włączenie lub wyłączenie Bluetooth.
• Otworzenie programu Bluetooth Manager (Menedżer Bluetooth).
• Dostosowanie Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
Ikona Bluetooth
Rozdział 8 Bluetooth®
Bluetooth to technologia bezprzewodowej komunikacji bliskiego. Urządzenia z obsługą
Bluetooth mogą wymieniać między sobą informacje, bez fizycznego połączenia. W
odróżnieniu do połączeń poprzez podczerwień, nie jest konieczne wyrównywanie
urządzeń w celu wymiany informacji poprzez Bluetooth. Urządzenia muszą być
jedynie ustawione w odległości około 10 metrów (30 stóp) przy otwartej przestrzeni.
Informacje można nawet przekazywać do urządzenia w innym pomieszczeniu, jeśli
tylko urządzenie to znajduje się w zakresie określonej odległości.
Bluetooth zapewnia komputerowi Pocket PC następujące możliwości:
• Lokalizację innych, pobliskich urządzeń Bluetooth
• Wykrywanie usług oferowanych przez te urządzenia
• Podłączanie, używanie i odłączanie od tych usług
• Włączanie lub wyłączanie indywidualnych usług
• Używanie funkcji bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie, autoryzację i
szyfrowanie
UWAGA
Jeśli wystąpią problemy związane z korzystaniem z Bluetooth®
podczas wyświetlania w orientacji poziomej, należy zmienić
orientację na pionową.