background image
Nawiązywanie połączenia
73
2. Po transmisji danych, stuknij Yes (Tak), aby
zaakceptować lub No (Nie), aby odrzucić.
Wysyłanie wiązek podczerwieni
Aby wysłać plik przez wiązkę
podczerwieni:
1. Stuknij i przytrzymaj plik do wysłania, następnie
stuknij Beam File... (Wiązka z plikiem) z menu
podręcznego.
2.WyrównajportyIRurządzeń,abyniebyłyzasłonięte
i znajdowały się w wymaganym zasięgu. Jeśli
porty nie są wyrównane, zostanie wyświetlony
komunikat z pytaniem o wykonanie.
Po znalezieniu portu IR, zostanie wyświetlony
komunikat, z informacją o rozpoczęciu procesu
wysyłania.
Po zakończeniu transferu, zostanie wyświetlony
komunikat Done (Wykonane).
Odbieranie wiązek podczerwieni
Aby odebrać plik poprzez wiązkę podczerwieni:
1. Gdy w zakresie wiązki inne urządzenie
podczerwieni wysyła do komputera plik lub
dane, urządzenie odbiera plik lub dane i pyta o
status odbierania danych.
UWAGA Należy sprawdzić wyrównanie portów IR, aby nie były zasłonięte
i aby znajdowały się w wymaganym zasięgu. Odbierane pliki
są automatycznie zapisywane w folderze My Documents (Moje
dokumenty).