background image
Nawiązywanie połączenia
71
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę Connections (Połączenia) >
Connections (Połączenia) > zakładkę Advanced > przycisk Dialing Rules...
(Reguły wybierania).
2. Stuknij okno opcji obok Use dialing rules ( Użyj reguł wybierania).
3. Wybierz lokalizację.
• Home (Dom) - Wybiera numer jako lokalne połączenie bez prefiksu 9.
• Work (Praca) – Wybiera numer jako lokalne połączenie z prefiksem 9.
4. Stuknij przycisk Edit... (Edytuj...) i przeprowadź wymagane zmiany.
5. Stuknij ok po zakończeniu.
UWAGA
Aby utworzyć nową lokalizację, stuknij New (Nowa) i wykonaj
wskazówki wyświetlane na ekranie. Aby uzyskać widok
dodatkowych informacji, stuknij
.
Aby uniknąć tworzenia nowego połączenia modemowego za każdym razem,
należy ustawić reguły wybierania dla często łączonej lokalizacji. Dostępne są trzy
podstawowe lokalizacje wybierania, Home (Dom), Mobile (Urządzenie przenośne) i
Work (Praca), a użytkownik może utworzyć więcej takich połączeń. Jeśli nie można
wykonać połączenia, urządzenie umożliwia zmianę lokalizacji wybierania.
Używanie klienta usług terminalowych
Użyj funkcjęTerminal Services Client (Klient usług terminalowych), aby zalogować się
do komputera desktop i korzystać ze wszystkich dostępnych w komputerze desktop
programów z komputera Pocket PC. Na przykład, zamiast uruchamiania Word Mobile,
można uruchomićwersję programu Word dla komputera typu desktop i uzyskaćdostęp
z posiadanego urządzenia do wszystkich plików .doc komputera desktop.
Aby uzyskać zdalny dostęp do komputera, konieczne jest uruchomienie w systemie
Windows 2000 lub XP funkcji Terminal Services (Usługi terminalowe) lub programu
Remote Desktop (Zdalny dostęp).
Aby uzyskać połączenie i zdalny dostęp do komputera:
1. Na komputerze Pocket PC, stuknij
> Programs (Programy) > Terminal
Services Client (Klient usług terminalowych).
2. Określ w komputerze nazwę serwera używaną przez funkcję Terminal Services
(Usługi terminalowe) lub program Remote Desktop (Zdalny dostęp).
Jeślipoprzedniowykonywanebyłopołączeniezkomputerem,możnatakżewybrać
nazwę serwera z listy Recent servers (Ostatnio używane serwery).
3. Aby uruchomić z komputera program o określonym rozmiarze do stosowania w
komputerze Pocket PC, można wybrać opcję Limit size of server desktop to fit
on this screen (Ogranicz rozmiar serwera desktop w celu dopasowania do tego
ekranu), aby uzyskać lepsze dopasowanie programu do ekranu urządzenia.
4. Stuknij Connect (Połącz).