background image
70
Rozdział 7
• Przy połączeniu przez podczerwień należy odsunąć urządzenie od innego
komputera lub urządzenia.
• Przy połączeniu poprzez kartę sieciową (Ethernet) należy wyjąć kartę z
urządzenia.
• Przy połączeniu poprzez sieć bezprzewodową należy wyłączyć połączenie.
Ustawienia bramy WAP
Aby uzyskać dostęp do stron WAP poprzez program Pocket Internet Explorer,
skonfiguruj urządzenie do korzystania z bramy WAP. Użyj następujących czynności
do utworzenia nowego zestawu połączeń z Internetem poprzez ustawienie bramy
WAP.
UWAGA
Niektóre modele urządzenia nie obsługują funkcji widoku
stron WAP.
1. Należy uzyskać od ISP następujące informacje: numer telefoniczny serwera
ISP, nazwa urządzenia i hasło. Skontaktuj się także z dostawcą usługi telefonii
komórkowej i zapytaj o nazwę serwera bramy WAP oraz numer portu.
2. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę Connections (Połączenia) >
Connections (Połączenia).
3. Stuknij Edit my proxy server (Edytuj mój serwer proxy). Jeśli serwer proxy nie
został wcześniej ustawiony, stuknij Set up my proxy server (Ustaw mój serwer
proxy).
4. W opcji Programs that automatically connect to the Internet should connect
using (Programy, które automatycznie łączą się z Internetem powinny łączyć
się poprzez), stuknij New (Nowe) i wprowadź nazwę dla połączenia ISP.
5. W zakładce Proxy Settings (Ustawienia proxy), wybierz This network connects
to the Internet (Ta sieć umożliwia połączenie z Internetem) i This network
uses a proxy server to connect to the Internet (Ta sieć używa serwera proxy
do połączenia z Internetem).
6. Jeśli jest to wymagane, w oknie Proxy server (Serwer proxy), wprowadź nazwę
serwera proxy.
7. Stuknij Advanced (Zaawansowane) > WAP.
8. W oknie Server (Serwer), wprowadź WAP gateway server name (Nazwa
serwera bramy WAP). W opcji Port, wprowadź numer portu. Najbardziej
popularny numer portu WAP to 9201.
9. Wprowadź wymagane uwierzytelnienia wymagane przez serwer bramy WAP.
Używanie reguł wybierania
Do wybierania mogą być wymagane dodatkowe numery, w zależności od danej
lokalizacji podczas połączenia. Na przykład, aby uzyskać połączenie z pracy,
często musi być dodawany prefiks 9 lub kod regionu.