background image
68
Rozdział 7
Połączenia serwera VPN
Połączenie VPN pomaga w bezpiecznym połączeniu poprzez Internet z serwerami,
takimi jak serwer sieci firmowej. Należy zapytać administratora sieci o nazwę
użytkownika, hasło, nazwę domeny, ustawienia TCP/IP i nazwę hosta lub adres IP
serwera VPN.
Aby ustawić połączenie VPN z serwerem:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia)> zakładkę Connections (Połączenia) >
Connections (Połączenia).
2. Aby utworzyć nowe połączenie z serwerem VPN, w opcji My Work Network
(Moja sieć w pracy), stuknij Add a new VPN server connection (Dodaj nowe
połączenie z serwerem VPN), a następnie wykonaj instrukcje ekranowe.
3. Aby obejrzeć dodatkowe informacje na dowolnym ekranie kreatora lub podczas
zmiany ustawień, stuknij
.
UWAGA
Aby zmienić istniejące ustawienia, w opcji My Work Network
(Moja sieć w pracy), stuknij Manage existing connections
(Zarządzaj istniejącymi połączeniami) > zakładkę VPN.
Wybierz wymagane połączenie VPN w zakładce VPN, stuknij
Edit (Edytuj), a następnie wykonaj instrukcje ekranowe.
Ustawienia serwera proxy
Jeśli podczas synchronizacji jest aktywne połączenie z ISP lub z siecią prywatną,
urządzenie przenośne powinno pobrać prawidłowe ustawienia serwera proxy z
komputera PC. Jeśli w komputerze POC nie zostały ustalone te ustawienia lub trzeba
je zmienić, należy zapytać ISP lub administratora sieci o nazwę serwera proxy, typ
serwera, port, typ używanego protokółu Socks i nazwę oraz hasło użytkownika.
Aby zmienić ustawienia serwera proxy:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę Connections (Połączenia) > ikonę
Connections (Połączenia).
2. W kategorii My Work Network (Moja sieć w pracy), stuknij Setup my proxy server
(Ustawienia mojego serwera proxy).
3. Sprawdź okna obok This network connects to the Internet (Ta sieć ma połączenie
z Internetem) i This network uses a proxy server to connect to the Internet (Ta
sieć wykorzystuje serwer proxy do połączenia a Internetem).
4. W oknie Proxy server (Serwer proxy), wprowadź nazwę serwera proxy.
5. Aby zmienić serwer i ustawienia portu dla HTTP, WAP, Secure WAP oraz Socks,
stuknij Advanced (Zaawansowane).
6. Stuknij OK po zakończeniu.