background image
Internet Explorer Mobile
65
Stuknij ulubiony
element, aby go
oglądać
Stuknij, aby dodać
lub usunąć folder lub
ulubiony link
Dodawanie/Usuwanie ulubionych elementów
i folderów urządzenia przenośnego
Aby dodać ulubiony element:
1. Stuknij Menu (Menu) > Favorites (Ulubione)> zakładkę Add/Delete (Dodaj/
Usuń).
2. Stuknij przycisk Add (Dodaj), aby wyświetlić ekran Add Favorite (Dodaj
ulubiony).
3. Wpisz nazwę ulubionego dodawanego ulubionego elementu w polu c.
4. Wpisz adres URL w polu Address (URL) (Adres [URL]).
5. Wybierz w oknie wyboru Create in (Utwórz w), folder do umieszczenia ulubionego
elementu.
6. Stuknij Add (Dodaj),aby powrócić do ekranu Favorites (Ulubione), w którym
wyświetlany jest dodany ulubiony element.
UWAGA
Aby usunąć ulubiony element, stuknij ulubiony element do
usunięcia, a następnie stuknij przycisk Delete (Usuń).
Aby dodać folder:
1. Stuknij Menu (Menu) > Favorites (Ulubione)> zakładkę Add/Delete (Dodaj/
Usuń)..
2. Stuknij przycisk New Folder (Nowy folder).
3. Wpisz nazwę foldera do utworzenia.
4. Stuknij Add (Dodaj), aby powrócić do ekranu Favorites (Ulubione), w którym
wyświetlany jest dodany folder.
UWAGA
Aby usunąć folder, stuknij folder do usunięcia, a następnie
stuknij przycisk Delete (Usuń).