background image
64
Rozdział 6
Oglądanie ulubionych elementów urządzenia
przenośnego i kanałów
Aby oglądać ulubione elementy urządzenia przenośnego i
kanały:
1. Stuknij Menu (Menu)> Favorites (Ulubione), aby wyświetlić listę ulubionych.
2. Stuknij stronę Favorites (Ulubione) do oglądania.
Zostanie wyświetlona strona pobrana przy ostatniej synchronizacji z komputerem
desktop. Jeśli w urządzeniu nie ma tej strony, ulubiony element jest przyciemniany.
Aby pobrać stronę do urządzenia, konieczne będzie ponowne zsynchronizowanie
z komputerem desktop lub połączenie z Internetem w celu oglądania strony.
Oszczędzanie miejsca w pamięci urządzenia
Ulubione elementy urządzenia przenośnego zużywają pamięć urządzenia. Aby
zminimalizować ilość używanej pamięci:
• W ustawieniach typu informacji Favorites (Ulubione) w opcjach ActiveSync,
wyłącz obrazy i dźwięki lub zatrzymaj pobieranie do urządzenia niektórych
ulubionych elementów urządzenia przenośnego. W celu uzyskania dalszych
informacji, patrz ActiveSync Help (Pomoc ActiveSync).
• Ogranicz ilość pobieranych połączonych stron. W programie Internet Explorer
komputera desktop, kliknij Favorites (Ulubione) > Mobile Favorites
(Ulubione urządzenia przenośnego), a następnie kliknij prawym przyciskiem
określony ulubiony element mobile do zmiany, następnie kliknij Properties
(Właściwości). W zakładce Download (Pobierz), określ 0 lub 1 jako ilość
łączonych stron do pobierania.
UWAGA
D l a z a c h o w a n i a z a k t u a l i z o w a n y c h i n f o r m a c j i w
komputerze desktop i urządzeniu, będzie potrzebne
ręczne pobranie treści lub ustawienie harmonogramu..
Przed synchronizacją z urządzeniem, w programie Internet Explorer
komputera desktop, kliknij Tools (Narzędzia) > Synchronize
(Synchronizuj). Zostanie wyświetlona zawartość ostatnio pobrana
do komputera desktop i pobierz ręcznie wymaganą zawartość lub
ustaw harmonogram na automatyczną aktualizację zawartości.
Aby ustawić harmonogram na aktualizację określonego ulubionego
elementu mobile, wybierz określony ulubiony element mobile z listy,
a następnie kliknij przycisk Properties (Właściwości). W zakładce
Schedule (Harmonogram), można ustawić ulubiony element mobile
w celu zastosowania określonego harmonogramu do aktualizacji jego
zawartości.
W celu utworzenia ulubionych elementów urządzenia przenośnego,
można dodać przycisk do paska narzędziowego programu Internet
Explorer. W programie Internet Explorer komputera desktop, kliknij
View (Widok)> Toolbars (Paski narzędziowe) > Customize (Dostosuj).