background image
62
Rozdział 6
Zmiana ustawień widoku
Aby zmienić ustawienia View (Widok):
1. Stuknij Menu (Menu) > View (Widok), a następnie
wybierz opcje. Stuknij Full Screen (Pełny ekran), na
przykład, aby ustawić okno explorera na tryb pełnego
ekranu. Aby wyłączyć tryb pełnego ekranu, stuknij i
przytrzymajwdowolnymmiejscuexplorera,anastępnie
wybierz ponownie Full Screen (Pełny ekran).
2. Stuknij Zoom (Powiększ), aby wyświetlić inne menu
podręczne w celu wybrania wymaganego rozmiaru
wyświetlanego tekstu.
Przeglądanie Internetu
Aby przeglądać Internet:
1. Ustaw połączenie z ISPlub z siecią firmową poprzez Connections (Połączenia).
Patrz Rozdział 7 w celu uzyskania szczegółowych informacji.
2. Abynawiązaćpołączenieirozpocząćprzeglądanie,wykonajjednąznastępujących
czynności:
Stuknij Favorites (Ulubione) na pasku Menu, a następnie stuknij ulubiony
element do przeglądania
Wprowadź adres sieci web na pasku Address Bar (Pasek adresu), który
chcesz odwiedzić, a następnie stuknij Go (Przejdź).
Folder Mobile Favorites (Folder
Ulubione)
Zsynchronizowane z urządzeniem zostaną wyłącznie elementy zapisane w
folderze Mobile Favorites ((Ulubione) komputera desktop. Folder ten jest tworzony
automatycznie po zainstalowaniu ActiveSync.
Ulubione połączenia
Podczas synchronizacji, lista ulubionych połączeń w folderze Mobile Favorites
(Ulubione urządzenia przenośnego) komputera desktop jest synchronizowana z
programem Internet Explorer Mobile urządzenia. Obydwa programy są aktualizowane
przez zmiany na każdej z list, przy każdej synchronizacji. Dopóki nie zostanie
zaznaczone ulubione połączenie jako ulubione mobilne, do urządzenia można pobrać
tylko łącze, do przeglądania zawartości jest także potrzebne połączenie z ISP lub
z siecią. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące synchronizacji, patrz ActiveSync
Help (Pomoc ActiveSync) komputera desktop.