background image
Internet Explorer Mobile
61
Program Microsoft Internet Explorer Mobile służy do przeglądania sieci web lub stron
WAP w jeden z następujących sposobów.
• Podczas synchronizacji z komputerem desktop, pobierz ulubione połączenia i
ulubione elementy urządzenia przenośnego przechowywane w folderze Mobile
Favorites (folder Ulubione), programu Internet Explorer komputera desktop.
• Połącz z ISP (Internet service provider [Dostawca usługi Internetowej]) lub z siecią
i przeglądaj zasoby sieci web. Aby to wykonać, konieczne jest najpierw utworzenie
połączenia. W celu uzyskania informacji o tworzeniu połączenia, patrz Rozdział 7.
Po połączeniu z ISP lub z siecią, można także pobierać pliki i programy z Internetu
lub z intranetu.
Używanie programu Internet Explorer
Mobile
Program Internet Explorer Mobile można używać do przeglądania ulubionych
elementówmobilnychikanałówpobranychdourządzeniabezpołączeniazInternetem.
Można także nawiązać połączenie z Internetem poprzez ISP lub połączenie sieciowe
w celu przeglądania zasobów sieci web.
Aby uruchomić program Internet Explorer Mobile:
1. Stuknij > Internet Explorer, aby wyświetlić
Mobile Services (Usługi urządzenia
przenośnego) z MSN.
2. Stuknij Menu (Menu) > Home (Strona
główna), aby wyświetlić Internet Explorer
Mobile z linkami do niektórych, użytecznych
stron sieci web.
3. Stuknij dowolny z przycisków sieci web, aby
przejść do określonej strony.
Rozdział 6
Internet Explorer Mobile