background image
58
Rozdział 5
1. Stuknij
> Programs (Programy) > PowerPoint Mobile, aby wyświetlić listę
plików PowerPoint.
2. Stuknij plik, który ma zostać otwarty.
Oglądanie pliku PowerPoint Mobile
Aby przejść do poprzedniego lub następnego slajdu:
1. Podczas oglądania pliku PowerPoint, stuknij strzałkę w lewej, dolnej części
ekranu, aby otworzyć menu.
2. W menu, stuknij Next (Następny) lub Previous (Poprzedni), aby przejść do
przodu lub do tyłu w pliku PowerPoint Mobile. Stuknij Go to Slide (Przejdź do
slajdu), aby natychmiast przejść do określonego slajdu w prezentacji.
UWAGA
PodczasoglądaniaplikuPowerPoint,abyprzejśćdonastępnego
slajdu, można także stuknąć ekran.
Aby powiększyć slajd:
1. PodczasoglądaniaplikuPowerPoint,stuknijstrzałkęwdolnej,lewejczęściekranu,
aby otworzyć menu.
2. W menu, stuknij Zoom In (Powiększenie). W dolnej, prawej części ekranu,
przeciągnij piórkiem czerwony prostokąt, aby przejść do określonego obszaru
slajdu.
3. Stuknij szkło powiększające, aby powiększyć lub zmniejszyć slajd. Stuknij Fit to
Screen (Dopasuj do ekranu), aby dopasować slajd do całego ekranu.
UWAGA
W widoku innym niż Fit to Screen (Dopasuj do ekranu), menu
nie jest dostępne.
Oglądanie niestandardowego pokazu (pokaz
slajdów)
1. PodczasoglądaniaplikuPowerPoint,stuknijstrzałkęwdolnej,lewejczęściekranu,
aby otworzyć menu.
2. Stuknij Custom Show (Niestandardowy pokaz), a następnie wybierz do
oglądania niestandardowy pokaz.