background image
Programy Companion
57
Wskazówki dotyczące pracy w Excel Mobile
Podczas pracy z dużymi arkuszami kalkulacyjnymi w programie Excel komputera
Pocket, należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:
• Ustawianie widoku na pełnym ekranie, aby widzieć jak największy obszar
arkusza. Stuknij View (Widok) > Full Screen (Pełny ekran). Aby opuścić tryb
pełnego ekranu, stuknij Restore (Przywróć).
• Odkrywanie i ukrywanie elementów okna. Stuknij View (Widok) > Show
(Pokaż).
• Zamrażanie i odblokowanie części arkusza. Najpierw należy zaznaczyć
komórkę, od której mają zostać zmrożone części arkusza. Stuknij View (Podgląd)
> Freeze Panes (Zamróź części arkusza). Można zamrozić górną i lewa część
arkusza, aby zachować widoczność wierszy i kolumn podczas przewijania
arkusza. Aby odblokować komórki, stuknij View (Widok) > Unfreeze Panes
(Odblokuj komórki).
• Dzielenie części arkusza w celu oglądania różnych obszarów dużego arkusza.
Stuknij View (Podgląd) > Split (Podziel). Przeciągnij pasek podziału do
wymaganego miejsca. Aby usunąć podział, stuknij View (Podgląd) > Remove
Split (Usuń podział).
• Odkrywanie i ukrywanie wierszy i kolumn. Aby ukryć wiersz lub kolumnę,
wybierz komorkę w wierszu lub kolumnie, która ma zostać ukryta. Stuknij Menu
(Menu) > Format (Format) > Row (Wiersz) lub Column (Kolumna) > Hide
(Ukryj). Aby wyświetlić ukryty wiersz lub kolumnę, stuknij Menu (Menu) > Edit
(Edytuj) > Go To (Przejdź do) i wpisz odniesienie znajdujące się w ukrytym
wierszu lub w kolumnie. Stuknij Menu (Menu) > Format (Format) > Row (Wiersz)
lub Column (Kolumna) > Unhide (Odkryj).
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących używania Excel Mobile, stuknij
> Help (Pomoc).
PowerPoint Mobile
PowerPoint Mobile działa z programem Microsoft PowerPoint na komputerze,
zapewniając łatwy dostęp do kopii prezentacji PowerPoint. Skopiuj pliki prezentacji
PowerPoint z komputera do urządzenia i oglądaj je bezpośrednio. Zsynchronizuj
pliki prezentacji w komputerze i urządzeniu tak, aby posiadać najbardziej aktualne
wersje w obydwu miejscach.
UWAGA
W programie Power Point Mobile można jedynie przeglądać
pliki prezentacji PowerPoint.
Otwieranie pliku prezentacji PowerPoint
Stuknięcie ikony PowerPoint Mobile po uprzednim skopiowaniu plików prezentacji
PowerPoint Mobile do urządzenia, spowoduje wyświetlenie listy dokumentów.
Aby otworzyć plik PowerPoint Mobile: