background image
54
Rozdział 5
Aby określić opcje zapisywania:
1. Przy otwartym dokumencie, stuknij Menu (Menu) > File (Plik) > SaveAs (Zapisz
jako), aby otworzyć ekran Save As (Zapisz jako).
2. Wpisz nazwę pliku w polu Name (Nazwa).
3. Stuknij strzałkę w dół w polu Folder (Folder), a następnie wybierz folder, do
którego ma zostać zapisany plik.
4. Stuknij strzałkę w dół w polu Type (Typ), aby wybrać format pliku.
5. Stuknij strzałkę w dół w polu Location (Lokalizacja), aby wskazać lokalizację
zapisanego pliku, w głównej pamięci urządzenia lub, jeśli jest dostępna, na karcie
pamięci.
6. Stuknij Save (Zapisz).
UWAGA
Jeśli został otwarty istniejący plik programu Word, stuknij
Menu (Menu) > File (Plik) > Rename/Move... (Zmień nazwę/
Przenieś...), aby zmienić nazwę pliku, folder i miejsce zapisania
w celu użycia dla zapisanego pliku. Jednocześnie można
otworzyć wyłącznie jeden dokument Word Mobile. Po otwarciu
drugiego dokumentu, pojawi się najpierw polecenie zapisania
bieżącego dokumentu.
Otwieranie istniejącego dokumentu Word
Mobile
Word Mobile zawiera listę plików zapisanych w urządzeniu. Stuknij plik na liście, aby
go otworzyć. Aby usunąć, wykonać kopię i wysłać pliki, stuknij i przytrzymaj plik na
liście, następnie wybierz właściwą akcję w menu podręcznym.
Stuknij, aby wybrać folder do wyświetlenia
Stuknij, aby zmienić
porządek sortowania listy
Stuknij
dokument, aby
go otworzyć
Stuknij, aby
utworzyć nowy
dokument