background image
Microsoft® Pocket Outlook
47
Bezpośrednie połączenie z serwerem e-mail
Oprócz synchronizacji wiadomości e-mail z komputerem desktop, można także
wysyłać i odbierać wiadomości e-mail poprzez połączenie z serwerem e-mail poprzez
użycie modemu lub karty sieciowej podłączonej do urządzenia. Konieczne jest
ustawienie zdalnego połączenia z siecią lub z ISP i połączenie z serwerem e-mail.
Dalsze informacje znajdują się w Rozdziale 7.
Po podłączeniu serwera e-mail, nowe wiadomości są pobierane do foldera Inbox
(Skrzynka odbiorcza) urządzenia, wiadomości w folderach Outbox (Skrzynka
nadawcza) urządzenia są wysyłane,a wiadomości usunięte na serwerze e-mail, są
usuwane z foldera Inbox (Skrzynka odbiorcza) urządzenia.
Messaging (Przesyłanie wiadomości)
Przesyłanie wiadomości należy używać do wysyłania i odbierania wiadomości e-
mail poprzez jeden z następujących sposobów:
• Synchronizacja wiadomości e-mail z programem Microsoft Exchange lub
Microsoft Outlook w komputerze desktop
• Wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez bezpośrednie połączenie z
serwerem e-mail poprzez ISP (Internet service provider [Dostawca usług
Internetowych]) lub sieć
Synchronizacja wiadomości e-mail
Wiadomości e-mail można synchronizować jako część głównego procesu
synchronizacji. Wymagane jest włączenie synchronizacji poczty w ActiveSync.
Dalsze informacje o włączaniu synchronizacji poczty, można uzyskać w pomocy
online komputera desktop.
Podczas synchronizacji:
• Wiadomości są kopiowane z folderów poczty programu Exchange lub Outlook
komputera desktop do foldera ActiveSync w skrzynce odbiorczej (Inbox)
urządzenia.
Domyślnie, odbierane są wiadomości tylko z ostatnich pięciu dni i 100 pierwszych
wierszy każdej wiadomości.
• Wiadomości e-mail w folderze Outbox (Skrzynka nadawcza) urządzenia, są
przenoszone do programu Exchange lub Outlook, a następnie wysyłane z tych
programów.
• Aby można było przenosić wiadomości e-mail z podfoldera, muszą być
one
wybrane w programie ActiveSync komputera.
UWAGA
Możnatakżesynchronizowaćwiadomoście-mailnakomputerze
desktop ze zdalnej lokalizacji. W celu uzyskania dalszych
informacji o podłączaniu urządzenia, patrz Rozdział 7.