background image
46
Rozdział 4
Tworzenie notatek
Aby utworzyć notatkę:
1. Stuknij
> Notes (Notaki) > New (Nowa).
2.Utwórznotatkępoprzezpisanieodręczne,rysowanie,
maszynopisanielubnagrywanie.Dalszeinformacje
o używaniu panela wejścia, pisaniu i rysowaniu
na ekranie oraz tworzeniu nagrań, znajdują się w
Rozdziale 2.
3. Stuknij OK, aby zapisać notatkę i powrócić do listy
Notes (Notatki).
Aby ustawić domyślny tryb wejścia do wprowadzania tekstu
notatki:
1. Stuknij
> Programs (Programy) > Notes (Notatki) > Menu (Menu) >
Options (Opcje).
2. W oknie Default mode (tryb Domyślny), wybierz jedną z następujących opcji:
• Writing (Pisanie), aby rysować lub wprowadzić do notatki odręczny tekst.
• Typing (Maszynopisanie), aby utworzyć notatkę wykonaną poprzez
maszynopisanie.
3. Stuknij OK.
Stuknij, aby utworzyć nową
notatkę lub nagranie
UWAGA
Na ekranie Options (Opcje), stuknij
> Help (Pomoc), aby
uzyskać dalsze informacje o innych ustawieniach.
UWAGA
Stuknij Menu (Menu)> View Recording Toolbar (Widok paska
nagrywania), aby wyświetlić narzędzia nagrywania i utworzyć
nagranie.
Stuknij, aby zmienić porządek
sortowania na liście
Stuknij, aby otworzyć notatkę lub
odtworzyć nagranie
Stuknij i przytrzymaj, aby wyświetlić
menu podręczne akcji
Stuknij akcję dla elementu