background image
44
Rozdział 4
Zadania
Użyj Tasks (Zadań) do przechowywania ścieżek czynności do wykonania.
Sort by (Sortuj według) lub Filter (Filtruj), aby odpowiednio posortować
lub filtrować wyświetlone zadania.
Tworzenie zadania
Aby utworzyć zadanie:
1. Stuknij
> Programs (Programy) > Tasks
(Zadania)>New(Nowe),abywyświetlićpusty
formularz zadania.
2. Używając panela wejścia, wprowadź opis.
3. Wprowadź datę rozpoczęcia i termin lub
wprowadź inne informacje, stukając najpierw
pole.Jeślipanelwejściajestotwarty,konieczne
będzie ukrycie, aby wyświetlić widzieć
wszystkie dostępne pola.
4. Aby przydzielić zadanie do kategorii, stuknij
Categories (Kategorie) i wybierz kategorię
z listy. Na liście zadań, można wyświetlić
zadania według kategorii.
Wskazuje wysoki priorytet
Stuknij i przytrzymaj, aby wyświetlić
menu podręczne akcji, a następnie
stuknij wymaganą akcję do
wykonania
Stuknij, aby utworzyć nowe zadanie.
Stuknij, aby wyświetlić lub
edytować szczegóły zadania
Stuknij tu, aby wprowadzić nowe zadanie