background image
Microsoft® Pocket Outlook
43
Znajdowanie kontaktu
Dostępne są cztery sposoby znajdowania kontaktu.
1. Na liście kontaktów, wprowadź nazwę kontaktu w oknie poniżej paska nawigacji.
Aby ponownie pokazać wszystkie kontakty, usuń tekst z okna i stuknij przycisk
Undo (Cofnij) z prawej strony okna.
2. Stuknij Menu (Menu) > Filter (Filtr) i następnie wybierz typ kontaktu do
wyświetlenia.Aby ponownie wyświetlić wszystkie kontakty, wybierz All Contacts
(Wszystkiekontakty).Abywyświetlićkontaktbezprzydzielonejkategorii,wybierz
No Categories (Bez kategorii).
3. Aby oglądać nazwy firm lub kontaktów wymaganych do pracy, stuknij na liście
kontaktów Menu (Menu) > View By (Widok według)> By Company (Według
firmy). Ilość kontaktów pracujących dla firmy, zostanie wyświetlona z prawej
strony nazwy firmy.
4. Stuknij
> Programs (Programy) > Search (Szukaj).Wprowadź nazwę
kontaktu, wybierz Contacts (Kontakty) według typu i stuknij Search (Szukaj).