background image
42
Rozdział 4
Używanie ekranu podsumowania
Stuknięcie kontaktu na liście kontaktów, wyświetla ekran podsumowania.
Aby zmienić informację o kontakcie, stuknij Edit (Edytuj).
Szczegóły kontaktu
Stuknij, aby wyświetlić notatki
Stuknij, aby zmienić informacje o kontakcie
4. Aby dodać notatkę, stuknij zakładkę
Notes (Notatki). Można wprowadzić
tekst, rysunek lub utworzyć nagranie.
W celu uzyskania informacji o tworzeniu
notatek, patrz część “Notatki”, omówioną
później w tym rozdziale.
5. Stuknij OK, aby po zakończeniu powrócić
do listy kontaktów.