background image
40
Rozdział 4
Używanie ekranu podsumowania
Po stuknięciu spotkania programu Calendar (Kalendarz), wyświetlany jest ekran
podsumowania. Aby zmienić spotkanie, stuknij Edit (Edytuj).
Tworzenie żądań spotkania
Możliwe jest ustawienie spotkań z użytkownikami programu Outlook oraz Pocket
Outlook.Żądanie spotkania zostanie utworzone automatycznie i wysłane albo po
zsynchronizowaniu Inbox (Skrzynka odbiorcza) lub po połączeniu z serwerem e-
mail.
Aby utworzyć żądanie spotkania:
1. Stuknij Menu > Options (Opcje) > zakładkę Appointments (Spotkania), aby
wskazać sposób wysłania żądania spotkania.
2. Aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail poprzez ActiveSync, wybierz
ActiveSync.
Aby ustawić harmonogram spotkań:
1. Utwórz spotkanie.
2. W szczegółach spotkania, ukryj panel wejścia, następnie stuknij Attendees
(Uczestnicy).
3. Z listy adresów e-mail wprowadzonych w programie Contacts (Kontakty), wybierz
uczestników spotkania. StuknijAdd (Dodaj), aby wybrać więcej kontaktów. Stuknij
ok po zakończeniu.
NotatkaospotkaniujesttworzonaautomatycznieiumieszczanawfolderzeOutbox
(Skrzynka nadawcza). Dalsze informacje o wysyłaniu i odbieraniu żądań spotkania
znajdują się w pomocy online urządzenia dla programów Calendar (Kalendarz)
i Messaging (Przesyłanie wiadomości).
Szczegóły spotkania
Notatki/dodatkowe informacje
dotyczące spotkania
Stuknij, aby zmienić szczegóły spotkania
Stuknij, aby wyświetlić wiązkę,
usunąć i wysłać poprzez opcje
bluetooth w celu ustawienia
spotkania