background image
Microsoft® Pocket Outlook
39
Tworzenie spotkań
Aby utworzyć spotkanie:
1. W widoku Day (Dzień) lub Week (Tydzień), stuknij wymaganą datę spotkania,
2. Stuknij Menu (Menu) > New Appointment (Nowe spotkanie).
3. Używając panela wejścia, wprowadź opis i miejsce. Stuknij, aby wybrać pole.
4. Jeśli jest to wymagane, stuknij datę i czas, aby je zmienić.
5. Wprowadź inne wymagane informacje. Aby widzieć wszystkie dostępne pola,
konieczne jest ukrycie panelu wejścia.
6. Aby dodać notatkę, stuknij zakładkę Notes (Notatki). Można wprowadzić
tekst, rysunek lub utworzyć nagranie. Dalsze informacje dotyczące tworzenia
notatek, znajdują się w części “Notatki”, opisanej dalej w tym rozdziale.
7. Po zakończeniu, stuknij OK, aby powrócić do Calendar (Kalendarz).
Stuknij, aby wybrać z predefiniowanego tekstu
Stuknij,abywybraćzpoprzedniowprowadzonych
miejsc
Stuknij, aby określić czas spotkania
Stuknij, aby określić datę spotkania
Stuknij, aby dodać notatki do spotkania
UWAGA
Stuknij Menu (Menu) > Options... (Opcje...) > Appointments
tab (zakładka Spotkania), aby ustawić urządzenie na
przypominanie o wszystkich nowych umówionych spotkaniach.
Urządzenie przypomni o spotkaniach, zgodnie z opcjami
ustawionymi w
, Settings (Ustawienia), zakładka
Personal (Osobiste), Sounds & Notifications (Dźwięki i
powiadomienia).