background image
36
Rozdział 3
1. Zaznacz okno obok elementu do synchronizacji.
2. Podświetl zaznaczony element, a następnie kliknij Settings (Ustawienia), aby
określić opcje synchronizacji dla elementu.
Na przykład, podświetl Calendar (Kalendarz), a następnie kliknij Settings
(Ustawienia), aby wyświetlić okno Calendar Synchronization Settings
(Ustawienia synchronizacji kalendarza). Dostosuj dostępne ustawienia, a
następnie kliknij OK po zakończeniu.
3. Wykonaj te same czynności dla innych zaznaczonych elementów.
Opcje synchronizacji
Program Microsoft ActiveSync umożliwia dostosowanie ustawień synchronizacji w
dowolnym czasie. Można wybrać elementy do synchronizacji, ustawić harmonogram
synchronizacji i określić zasady synchronizacji.
Aby wyświetlić opcje synchronizacji:
• Z okna ActiveSync na komputerze desktop, kliknij ikonę Options (Opcje) lub
• Z paska menu, kliknij Tools (Narzędzia), następnie Options (Opcje).
Aby wybrać elementy do synchronizacji:
4. Kliknij OK po zakończeniu.
UWAGA Nie można ustawić opcji dla niezaznaczonych elementów.
Aby ustawić harmonogram synchronizacji:
1. Kliknij zakładkę Schedule (Harmonogram).
2. Wybierz wymagany harmonogram synchronizacji.
3. Kliknij OK po zakończeniu.
Aby określić zasady synchronizacji:
1. Kliknij zakładkę Rules (Zasady).
2. Wybierz wymagane ustawienia z dostępnych opcji.
3. Kliknij OK po zakończeniu.