background image
Podstawy
25
Zmiana ustawień USB
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładka Connections (Połączenia) >
ikona USB Settings (Ustawienia USB).
2. Wybierz USB Interface (Interfejs USB).
• Transmission as Network Interface (Transmisja jak przez interfejs sieciowy) –
konfiguruje urządzenie jako kartę sieciową, aby można było podłączyć urządzenie
do komputera w celu przeglądania Internetu, itp.
• Transmission as Serial Interface (Transmisja jak przez interfejs szeregowy)
– umożliwia ustawienie połączenia szeregowego pomiędzy urządzeniem a
komputerem. Opcję tę należy wybrać podczas korzystania z ActiveSync.
• Simulation as Card Reader (Symulacja czytnika kart) – ustawia urządzenie jako
urządzenie pamięci masowej, podobne do czytnika kart.
3. Po zakończeniu, stuknij Apply (Zastosuj).
Zmiana ustawień pamięci
Aby sprawdzić kartę pamięci masowej:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładka System (System) > ikonę
Memory (Pamięć)> zakładkę Storage Card (Karta pamięci masowej), aby
wyświetlić informacje dotyczące pamięci dla wybranej karty pamięci masowej.
2. Aby zwolnić miejsce na karcie pamięci masowej, należy usunąć część zapisanych
na niej plików. Użyj programu File Explorer (Eksplorator plików) do usunięcia
plików. W celu uzyskania informacji, patrz “Używanie Eksploratora plików”.
Zmiana ustawień budzenia
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładka Personal (Osobiste) > ikona
Wakeup Source (Źródło budzenia).
2. Check the boxes of the items to control what functions/conditions will turn on
the device’s power. Pressing any one of the function buttons on the front panel
wakes up the device.
3. Tap OK when done.
Aby wyświetlić alokację pamięci:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładka System (System) > zakładka
Memory (Pamięć).
2. Stuknij OK po zakończeniu.