background image
iii
SPIS TREŚCI
Rozdział 1 Wprowadzenie..................................................1
MyPal Wprowadzenie ................................................................................1
Instalacja i wyjmowanie baterii...................................................................5
Podłączenie do źródła zasilania.................................................................5
Ustawienia GPS .........................................................................................6
Dodatkowe miejsce na dane ......................................................................7
Uaktywnienie MyPal...................................................................................8
Podstawowe ekrany MyPal ........................................................................9
Rozdział 2 Podstawy........................................................11
Przeglądanie informacji systemowych ....................................................11
Wprowadzanie informacji .........................................................................11
Wyszukiwanie i organizowanie informacji ................................................17
Używanie programu File Explorer (Eksplorator plików) ..........................17
Dostosowanie urządzenia ........................................................................18
Używanie prostych aplikacji......................................................................26
Rozdział 3 Synchronizacja i poprawianie ......................30
Microsoft® ActiveSync® .............................................................................30
Synchronizacja urządzenia.......................................................................32
Rozdział 4 Microsoft® Pocket Outlook...........................38
Calendar (Kalendarz) ...............................................................................38
Contacts (Kontakty) ................................................................................41
Zadania ....................................................................................................44
Notes (Notatki) ........................................................................................45
Messaging (Przesyłanie wiadomości) ......................................................47
Rozdział 5 Programy Companion ...................................52
Word Mobile ............................................................................................52
Excel Mobile ............................................................................................55
PowerPoint Mobile ...................................................................................57
Windows Media Player dla komputerów Pocket PC.................................60
Rozdział 6 Internet Explorer Mobile................................61