background image
22
Rozdział 2
Używanie przełączników Mode Switcher
(Przełącznik trybów) oraz Task Switcher
(Przełącznik zadań)
Najbardziej wysunięta na prawo grupa przycisków urządzenia (patrz Rozdział 1),
pełni domyślnie rolę przycisków funkcji, jako przycisk Mode Switcher (Przełącznik
trybów), który umożliwia szybkie przełączenie pomiędzy ekranami Today (Dzisiaj),
Windows Media Player i Rotate (Obróć). Po naciśnięciu tego przycisku na ekranie
jest wyświetlane okno Mode Switcher (Przełącznik trybów).
Aby dostosować ustawienia przycisków:
1. Stuknij zakładkę Up/Down Control (Sterowanie w górę/w dół).
2. Stuknij suwak do wymaganych ustawień czasu reakcji przycisku Up/Down (W
górę/W dół).
3. Stuknij zakładkę Advance (Zaawansowane), aby ustawić opcje klawisza
podświetlenia i przełącznika zatrzymania.
4. Stuknij OK po zakończeniu.
Aby dostosować Mode Switcher (Przełącznik trybów):
1. Stuknij > Settings (Ustawienia) > zakładkę System (System) > Mode
Switcher (Przełącznik trybów) > zakładkę Display settings (Ustawienia
wyświetlania).
2. Wymienione wcześniej trzy programy są domyślnie wybierane do wyświetlania
w oknie Mode Switcher (Przełącznik trybów). Program można usunąć poprzez
usunięcie zaznaczenia właściwego okna opcji.
3. Aby zmienić kolejność programów, stuknij przycisk
lub
4. Wybierz okno opcji poniżej
, aby dodać ikonę Exit (Zakończ) do okna
Mode Switcher (Przełącznik trybów).
5. Stuknij OK po zakończeniu.
Aby zmienić przypisanie przycisku na przycisk Task Switcher (Przełącznik trybów),
wykonaj podane poniżej czynności. Task Switcher (Przełącznik zadań) umożliwia
przełączenie pomiędzy aktualnie uruchomionymi programami.
Aby włączyć Task Switcher (Przełącznik zadań):
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia)> zakładkę System (System)> Mode
Switcher (Przełącznik trybów)> zakładkę Basic (Podstawowy), a następnie
wybierz Task Switcher (Przełącznik trybów).
2. Stuknij OK po zakończeniu.
UWAGA
W zakładce Basic (Podstawowy), można zwiększyć opóźnienie
wyświetlania okna Mode Switcher (Przełącznik trybów) lubTask
Switcher (Przełącznik zadań), aby zapewnić więcej czasu na
wykonanie wyboru.