background image
Podstawy
21
Aby włączć funkcję Clear Type (Usuń pisanie):
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę System (System) > ikonę
Screen (Ekran) > zakładkę Clear Type (Usuń pisanie).
2. Sprawdź okienko Enable Clear Type (Włącz Usuń pisanie), następnie stuknij
OK.
To change the screen text size:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę System (System) > ikonę
Screen (Ekran) > zakładkę Text Size (Rozmiar tekstu).
2. Przesuń suwak w kierunku Smallest (Najmniejszy) lub Largest (Największy), aż do
uzyskania wymaganego rozmiaru tekstu. Stuknij OK.
UWAGA Domyślnie suwak jest ustawiony na wartość środkową.
Zmiana motywu ekranu
Aby określić elementy do wyświetlania na ekranie Today (Dzisiaj):
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > ikonę Today (Dzisiaj) > zakładkę Items
(Elementy).
2. Zaznacz okienko obok wymaganego elementu. Stuknij OK po zakończeniu.
Aby zmienić motyw ekranu:
1. Stukni
> Settings (ustawienia) > ikonę Today (Dzisiaj).
2. Wybierz wymagany motyw z dostępnych opcji.
lub
Zaznacz okienko Use this picture as the background (Zastosuj ten obraz
jako tło), a następnie stuknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać obraz z plików
z obrazami.
3. Stuknij OK po zakończeniu.
Zmiana przydziału przycisków
Aby zmienić przydział przycisków:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > ikonę Buttons (Przyciski).
2. Zaznacz przycisk stukając na nim.
3. Stuknij strzałkę, aby wyświetlić programy, które można przypisać do przycisku.
4. Powtórz czynności 2 do 3, aby zmienić przydział innych przycisków.
5. Stuknij OK po zakończeniu.