background image
Podstawy
17
Wyszukiwanie i organizowanie informacji
Funkcje Search (Szukaj) i Help (Pomoc) urządzenia, pomagają w szybkiej
lokalizacji informacji.
Używanie funkcji Search (Szukaj)
Aby wyszukać informację:
1. Stuknij
> Help (Pomoc) > Search
(Szukaj).
2. Wprowadź tekst do wyszukania, wybierz
typ danych, następnie stuknij Search
(Szukaj), aby rozpocząć szukanie. Aby
szybko wyszukać informację zapisaną w
urządzeniu, wybierz w opcji Type (Typ)
Larger than 64 KB (Większe niż 64 KB).
Aby użyć funkcji Help (Pomoc):
1. Stuknij
> Help (Pomoc).
2. Stuknij link do tematu, który ma zostać
wyświetlony.
UWAGA
W porównaniu z innymi ustawieniami, PCM (Pulse Code
Modulation [Modulacja impulsowa kodu]) zapewnia lepszą
jakość dźwięku, ale zajmuje do 50 razy więcej miejsca na
zapisanie niż nagrywanie w formacie Mobile Voice.
Wpisz wyraz do
wyszukania
Stuknij, aby wyszukać
wyraz
Znalezione tematy
zawierające szukany
wyraz
Aby zmienić format nagrywania:
1. Na liście notatki, stuknij Menu (Menu)> Options (Opcje)> połączenie Global Input
Options (Opcje globalnego wejścia)> zakładkę Options (Opcje).
2. Wybierz wymagany format nagrania z menu rozwijanego Voice recording format
(Format nagrywania głosu), a następnie po zakończeniu stuknij ok.
Używanie programu File Explorer
(Eksplorator plików)
Aby korzystać z programu File Explorer (Eksplorator plików) w
celu wyszukiwania i organizowania plików:
• Stuknij
> Programs (Programy) > ikonę File Explorer (Eksplorator
plików), aby wyświetlić pliki w urządzeniu.