background image
Podstawy
11
Wprowadzanie informacji
Informacje można wprowadzać do urządzenia w następujący sposób:
• Wykorzystanie panelu wejścia w celu wprowadzania tekstu poprzez klawiaturę
programową, poprzez funkcje Letter Recognizer (Rozpoznawanie liter), Block
Recognizer (Rozpoznawanie bloku) lub Transcriber (Transkryber)
• Bezpośrednie pisanie na ekranie piórkiem
• Rysowanie na ekranie
• Mówienie do mikrofonu urządzenia w celu nagrania wiadomości
• Użycie Microsoft® ActiveSync® do synchronizacji lub kopiowania informacji z
komputera desktop do urządzenia
Wprowadzanie tekstu poprzez Panel wejścia
Panel wejścia służy do wprowadzania informacji w dowolnym programie urządzenia.
Wpisywanie może być wykonywane poprzez użycie klawiatury programowej lub
wpisywanie poprzez funkcje Letter Recognizer (Rozpoznawanie liter), Block
Recognizer (Rozpoznawanie bloku) lub Transcriber (Transkryber). W tych
przypadkach, znaki wyświetlają się na ekranie jako tekst maszynowy.
Aby wyświetlić lub ukryć panel wejścia, stuknij . Aby wyświetlić opcje wejścia,
stuknij.
Aby wyświetlić informacje o systemie:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę System (System) > ikonę
System Information (Informacje o systemie)
2. Aby wyświetlić specyfikacje urządzenia, stuknij zakładkę Device
Info (Informacje o urządzeniu). Spowoduje to wyświetlenie różnych
informacji, takich jak ID urządzenia, pamięć systemowa oraz obsługa sieci
bezprzewodowej.
3. Stuknij zakładkę Version (Wersja), aby wyświetlić inne informacje o
urządzeniu.
UWAGA
Ikona
jest wyświetlana poza
tylko wtedy, gdy nie jest ukryty
panel wejścia.
Przeglądanie informacji systemowych
Urządzenie umożliwia łatwe wyświetlanie wbudowanych specyfikacji.
UWAGA
Nie można zmieniać informacji wyświetlanych na ekranach z
informacjami systemowymi.
Rozdział 2 Podstawy