background image
8
Rozdział 1
Uaktywnienie MyPal
Przed użyciem wymagane jest prawidłowe skalibrowanie i uaktywnienie
Urządzenia. Proces ten umożliwia dokładne pozycjonowaniu przy
wprowadzaniu tekstu i wybieraniu menu.
Kalibracja i uaktywnienia urządzenia
1. Naciśnij przycisk zasilania.
SD
Przycisk zasilania
2. Przy pierwszym włączeniu urządzenia
lub po wykonaniu twardego resetu,
zostanie wyświetlony ekran Welcome
(Witamy). Stuknij w dowolnym miejscu, aby
kontynuować
3. Stuknij środkową część krzyża, aby
przeprowadzić proces wyrównywania
ekranu. Dla prawidłowej kalibracji ekranu,
może się okazać konieczne kilkakrotne
powtórzenie tej czynności.
UWAGA Aby uruchomić w dowolnym
czasie funkcję Align Screen
(Ekran wyrównania), stuknij
>
Settings (Ustawienia) > zakładkę
System (System) > ikonę Screen
(Ekran) > przycisk Align Screen
(Wyrównania ekran ).
4. Wykonaj kolejne instrukcje ekranowe.
5. Stuknij w dowolnym miejscu ekranu Complete (Zakończ), po zakończeniu
wyrównywania i wykonywania ustawień. Można już rozpocząć używanie
urządzenia.
UWAGA Aby wykonać twardy reset, naciśnij
i przytrzymaj przycisk zasilania,
jednocześnie naciskając końcówką
piórka na przełącznik reset.