background image
94
Dodatek
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zachować zgodność z zaleceniami FCC dotyczącymi ekspozycji RF, sprzęt ten należy zainstalować
i obsługiwać zachowując odległość minimum 20cm pomiędzy źródłem promieniowania a ciałem
użytkownika. Należy stosować dostarczoną antenę. Nieautoryzowane anteny, modyfikacje lub dodatki,
mogą uszkodzić nadajnik i naruszyć regulacje FCC.
Ostrzeżenie FCC dotyczące ekspozycji częstotliwości radiowej
To urządzenie radiowe bezprzewodowej sieci LAN zostało przetestowane zgodnie z zaleceniami FCC Biuletyn
OET 65C i oceniono, ze spełnia ono wymagania ustanowione przez CFR 47 Część 2.1091, 2.1093 oraz
15.247(b)(4), dotyczące adresowania ekspozycji RF z urządzeń częstotliwości radiowej. Wielkość energii
promieniowania tego urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, jest znacznie poniżej wartości ekspozycji
częstotliwości radiowej dozwolonych przez normę FCC. Niemniej jednak, urządzenie to należy używać w taki
sposób, aby ograniczyć potencjalny wpływ na zdrowie ludzi podczas normalnego działania – jako urządzenie
mobilne lub przenośne, ale surowo zabronione jest stałe noszenie tego urządzenia przy ciele. Podczas
stosowania tego urządzenia, konieczne jest zachowanie pewnej odległości pomiędzy anteną a pobliskimi
osobami w celu zapewnienia zgodności ograniczeń ekspozycji RF.Aby zachować zgodność z ograniczeniami
ekspozycji RF, ustalonymi normami ANSI C95.1, odległość pomiędzy antenami a użytkownikiem powinna
wynosić nie mniej niż 20cm.