background image
1
2.
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
12
SIM
34
1.
1-1.
1-2.