background image
10
3-6 EXPRESS卡的使用(選購機型)
....................................................................
3-7 讀卡機的使用
....................................................................................................
3-8 USB介面
.............................................................................................................
3-9 數據機與區域網路
............................................................................................
3-10 無線區域網路
....................................................................................................
3-11 藍芽功能(選購)
............................................................................................0
第四章:應用升級指南
4-1 外接顯示器
........................................................................................................
4-2 外接鍵盤及滑鼠
................................................................................................
4-3 外接1394設備
...................................................................................................
4-4 外接音訊設備
....................................................................................................
4-5 外接家庭劇院喇叭
............................................................................................
4-6 防盜鎖
................................................................................................................
4-7 擴充記憶體
........................................................................................................
第五章:電源系統
5-1 變壓器
................................................................................................................
5-2 電池系統
............................................................................................................
5-3 效能設定
............................................................................................................
5-4 能源管理模式
....................................................................................................
5-5 保持良好的省電習慣
........................................................................................1
5-6 ACPI介面
............................................................................................................
第六章:附錄
6-1 簡易故障排除
....................................................................................................