background image
7
7.
8.
9.
1.
http://tw.asus.com
2.
-
3.
4.
http://tw.asus.com
0800-093-456
*
* BIOS
ASUS Probe
*
*
*
*
W5xxxxxx-xxxxxx ---------------------
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW5x -----------------
SN:xxNPxxxxxx -----------------------